logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


Przetargi: 2014 > listopad > 2014-11-14
Postępowanie na ochronę mienia, budynku i osób w Sądzie Rejonowym w Brzesku

Zamawiający:                                                                     

 

Sąd Rejonowy w Brzesku
Ul. Kościuszki 20
32-800 Brzesko
Tel/faks: (14) 66-46-199, (14) 66 46 102
www.brzesko.sr.gov.pl

NIP: 869-10-35-748

 

Znak postępowania: BG 230-3/14

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Sąd Rejonowy w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na usługę: „Ochrona mienia, budynku i osób w Sądzie Rejonowym w Brzesku”. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2013 r. Nr 907 ze zm.) tj. poniżej wartości 30.000 Euro.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej mienia, budynku i osób w Sądzie Rejonowym w Brzesku w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 2. Ilość osób wykonująca jednocześnie ochronę dla Zamawiającego:

Wykonawca zapewni fizyczną obecność pracowników ochrony na terenie Sądu w dniach, godzinach i liczbie jak poniżej:

 

32-800 Brzesko ul. Kościuszki 20

 

                        - poniedziałki                          w godz. 730 – 1630 ( 2 pracowników ochrony)

                                                                       w godz.1630- 1830  (1 pracownik ochrony)

                        - pozostałe dni robocze          w godz. 730 – 1630 (2 pracowników ochrony)

                                                                      

                   

 

Łączna liczba roboczogodzin w okresie objętym zamówieniem wynosi 4.674 godz.

Liczba roboczogodzin wynika z przemnożenia liczby dni pracy w okresie objętym zamówieniem, liczby godzin oraz liczby pracowników.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.                                

       

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia:
 1. Termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

 1. Ocena ofert

            Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga (Wg)

1.

Całkowita cena brutto

100%

 

KRYTERIUM I (Całkowita cena brutto)

Oferty oceniane będą na podstawie całkowitej ceny, podanej przez Wykonawców na formularzu ofertowym i obliczone według następującego wzoru:

                                                                   

                               

 

P = Cn/Cb  x 100 pkt. x Wg (tj. 100%)

 

P- oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

Cn- oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej,

Cb – oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty,

Wg – oznacza wagę kryterium w (%) = 100%

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Wartość netto i brutto za wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją opisaną w punkcie I zapytania ofertowego jak również stawkę za 1 roboczogodzinę netto,
 2. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zaproszenia, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
 3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich,
 4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu,
 5. Powinna być złożona na udostępnionym formularzu (załącznik nr 1).

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków posiadania wiedzy
i doświadczenia oraz potwierdzenia odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. Aktualną koncesją wydaną przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
 2. Opłacona polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł,
 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia /t.j. Dz. U. z 2014 r. r. Nr 1099/) oraz nie są karane za przestępstwo popełnione umyślnie bądź nieumyślnie;

 

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Oferty powinny być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Brzesku ul. Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój nr 214 (I piętro) w dni pracy Sądu Rejonowego w Brzesku, w godz. 8:00 – 16:00, przesłane pocztą (przesyłką poleconą), dostarczone przez kuriera na w/w adres lub przesłane za pomocą poczty elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: m_zachara@brzesko.sr.gov.pl
 2. Termin składania ofert upływa 24 listopada 2014 r. o godz. 1200. Oferty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opatrzone dopiskiem: „Świadczenie usług ochrony mienia, budynku i osób w Sądzie Rejonowym w Brzesku”. W przypadku wysyłki elektronicznej, jako skan oferty, w temacie wiadomości prosimy podać nazwę zamówienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu ofert do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, kurierską lub elektroniczną.

 

 1. Uwagi:
 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego,
 3. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty,
 4. Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości, zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 24 godzin, a jeśli tego nie uczyni jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana,
 5. Płatność za wykonanie usługi będzie się odbywać na podstawie faktur miesięcznych w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie sporządzonej faktury Zamawiającemu.

 

 1. Pozostałe informacje:
 1. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie wyłączone jest ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

Marcin Zachara – w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 14 66-46-199, e-mail: m_zachara@brzesko.sr.gov.pl

 

 

Brzesko dnia 14 listopada 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2014-11-14 12:42:18 - zał. nr 1 - formularz oferty (27.25 kB)
2014-11-14 12:43:08 - zał. nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (2.14 MB)
2014-11-14 12:44:19 - zał. nr 3 - wzór umowy (3.35 MB)
2014-11-14 12:45:12 - zapytanie ofertowe (1.82 MB)

Nazwa dokumentu: Postępowanie na ochronę mienia, budynku i osób w Sądzie Rejonowym w Brzesku
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Bereta
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Bereta
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Bereta
Data wytworzenia informacji: 2014-11-14 12:36:07
Data udostępnienia informacji: 2014-11-14 12:36:07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-14 12:48:22

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner