logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


Sygn. akt INs 161/14

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku Wydział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Martyki zam. Olszowa 91, 32-842 Paleśnica, o uznanie za zmarłego jej męża Andrzeja Martyki s. Tomasza i Janiny z domu Janik urodzonego 18.01.1959r w Zakliczynie PESEL 59011815415 ostatnio zamieszkałego w Olszowej 91 gmina Zakliczyn, który zaginął w Barcelonie (Hiszpania) w dniu 16 listopada 2003r.

Sąd wzywa Andrzeja Martykę aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Rejonowym w Brzesku Wydział I Cywilny, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.

Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym Andrzeju Martyce aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia przekazały je Sądowi Rejonowemu w Brzesku Wydział I Cywilny.

 

SSR Marek Jałowiecki - Paruch

 

 


Sygn. akt I Ns 599/13

20 luty 2014

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Brzesku postanowieniem z dnia 5.12.2013 r. sygn. akt I Ns 599/13 zezwolił wnioskodawczyni Krystynie Szuba na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Brzesku kwoty 0,08 zł ( osiem groszy ) tytułem wierzytelności z prawa zastawu na rzecz Kamili Jasnoszówny c. Franciszka obciążającej nieruchomość wnioskodawczyni objętą KW nr TR1 B/00054676/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku,

Kwota pieniężna wyżej wymieniona ma być wypłacona spadkobiercom Kamili Jasnoszówny c. Franciszka na ich wniosek, jeżeli wykażą swe uprawnienia - bez innych warunków.

Sąd wzywa spadkobierców Kamili Jasnoszówny do odbioru depozytu z Sądu Rejonowego w Brzesku.

SSR Stanisław Kostrzewa

skan dokumentu: TUTAJ

 


Sygn. akt I Ns 570/13

20 luty 2014

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Brzesku postanowieniem z dnia 18.12.2013 r. sygn. akt I Ns 570/13 zezwolił wnioskodawcy Samarytańskiemu Towarzystwu im. Jana Pawła II w Zakliczynie na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Brzesku kwoty 2 188,64 zł ( dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze ) pozostałej po zmarłej w dniu 21.08.2010 r. mieszkance Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie Helenie Florek.

Kwota pieniężna wymieniona wyżej ma być wypłacona spadkobiercom Heleny Florek c. Piotra i Anny na ich wniosek, jeżeli wykażą swe uprawnienia prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po Helenie Florek - bez innych warunków.

Sąd wzywa spadkobierców Heleny Florek do odbioru depozytu z Sądu Rejonowego w Brzesku.

 

SSR Stanisław Kostrzewa

skan dokumentu: TUTAJ


Sygn. akt I Ns 725/13

12 luty 2014

OGŁOSZENIE

 

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku Wydział I Cywilny toczy sie postępowanie z wniosku Tadeusza Galasa z udziałem Krystyny Galas o stwierdzenie, że Tadeusz Galas s. Mieczysława i Teodozji oraz Krystyna Galas c. Bolesława i Heleny nabyli przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia Jr na Piwach małżeńskiej wspólności ustawowej własność działki ewidencyjnej nr 763 w Zakliczynie o powierzchni 1,12ha

Przedmiotowa działka ewidencyina powstała z parcel gruntowych 1571/3, 1572, 1573/1, 1574/1, 1916, 1917, 1918 objętych Lwh 455 Zakliczyn, w którym jako współwłaściciele ujawnieni są Karol Wach i Stanisława Wachowna.

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Brzesku Wydział I Cywilny w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie jeżeli zostaną udowodnione przesłanki pozwalające na to stwierdzenie.

 

SSR Marek Jałowiecki - Paruch

skan dokumentu: TUTAJ


Sygn. akt I Ns 707/13

                                                                                                                                                    

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 18 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

            Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2013 r w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Edwarda Mleczko

przy uczestnictwie nieznanego z miejsca pobytu Władysława Komilarcznik

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

postanawia:

 

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca  pobytu uczestnika Władysława Komilarcznik kuratora w osobie adw. Justyny Bek – Kancelaria Adwokacka w Brzesku,
  2. zezwolić wnioskodawcy Edwardowi Mleczko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0, 70 zł (siedemdziesiąt groszy) tytułem zapłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umową łączną zwykłą na stanowiącej własność wnioskodawcy nieruchomości położonej w Wesołowie objętej Kw TR1B/00035646/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku,
  3. ustalić, że kwota wymieniona w pkt I postanowienia ma być wypłacona uczestnikowi Władysławowi Komilarcznik lub jego spadkobiercom  - na ich wniosek bez żadnych warunków;
  4. wezwać uczestnika Władysława Komilarcznik lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
  5. przyznać kuratorowi adw. Justynie Bek wynagrodzenie w kwocie 60, 00 zł (sześćdziesiąt złotych);
  6. nakazać pobrać od wnioskodawcy na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzesku kwotę 60, 00 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych – wynagrodzenia kuratora;
  7. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w całości.

 

                                                                                     SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

skan dokumentu: TUTAJ

 


Sygn. akt I Ns 436/13

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 26 wrzesnia 2013r.


Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak
Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r w Brzesku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wojciecha Repetowskiego

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia:

I.    ustanowić dla nieznanych spadkobierców Stanisława Serafina kuratora w osobie adw. Justyny Bek - Kancelaria Adwokacka w Brzesku,

II.    zezwolić wnioskodawcy Wojciechowi Repetowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0, 11 zł (jedenaście groszy) tytułem zapłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umową łączną zwykłą na stanowiącej własność wnioskodawcy nieruchomości położonej w Iwkowej objętej Kw TR1 B/00088780/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku,

III.    ustalić, że kwota wymieniona w pkt I postanowienia ma być wypłacona spadkobiercom Stanisława Serafina - na ich wniosek bez żadnych warunków;

IV.    wezwać spadkobierców Stanisława Serafina do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa;

V.    przyznać kuratorowi adw. Justynie Bek wynagrodzenie w kwocie 60, 00 zł (sześćdziesiąt złotych);

VI.    kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w całości.....

 

całość dokumentu: TUTAJ

 


Sygn. akt I Ns 381/12

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 4 czerwca 2012 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

                Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

                Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2012 r w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Carlsberg Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

przy uczestnictwie Zofii Wawryka

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:  Całość orzeczenia TUTAJ

 


Ogłoszenie


Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 20 grudnia 2013 r. sygn. akt I Ns 742/13 zezwolił wnioskodawcom Marii Bodura Pallus i Eugeniuszowi Bodura na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł tytułem hipoteki umownej łącznej zwykłej obciążającej nieruchomość położoną w Okocimiu objętą Kw TR1 B/00012835/8 i kwoty 0,01 zł tytułem hipoteki umownej łącznej zwykłej obciążającej nieruchomość położoną w Okocimiu objętą Kw TR1 B/00012834/1 - które to kwoty mają być wydane spadkobiercom Janiny Dzikowskiej beż żadnych warunków. Sąd wzywa wierzycieli lub ich następców prawnych aby odebrali kwotę złożoną do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 3 lat od doręczenia wezwania to nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa zaodnie 7 ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidac    r. Nr 208. poz. 1537 z póżń. zm)

 

całość dokumentu: TUTAJ

Nazwa dokumentu: Publikacja ORZECZEŃ
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Bereta
Data wytworzenia informacji: 2012-06-14 09:28:07
Data udostępnienia informacji: 2012-06-14 09:28:07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-15 09:39:33

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner