logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


Władze Sądu > Zarządzenia

 

Regulamin bezpieczeństwa i porządku w budynku SR w Brzesku

 


 Brzesko, dnia 09.06.2014  r.

Adm. 0210 – 21/16

 

ZARZĄDZENIE  Nr 18/16

Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie funkcjonowania  Czytelni Akt w budynku Sądu Rejonowego

w Brzesku

 

§ 1

Od dnia 1 lipca 2016 r. udostępnianie akt sądowych stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom ,  będzie odbywało  się w Czytelni Akt  w każdy dzień roboczy w godzinach od 10.00 do 14.00

 

§ 2

Akta będą udostępniane po ich wcześniejszym zamówieniu przez stronę lub jej pełnomocnika w sekretariacie  odpowiedniego Wydziału bądź w Biurze Obsługi Interesantów.

 

 

Prezes

Sądu Rejonowego w Brzesku

SSR Wanda Zaleśna - Dziedzic

 


Brzesko, dnia  13 kwietnia 2016 r.

Adm.0210 -  12 /16

 

ZARZADZENIE  Nr  10  /16

Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku

z dnia 13 kwietnia 2016  r.

w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla Sądu Rejonowego w Brzesku  

 

Na podstawie § 28 ust. 1 i § 31 ust.1  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 ( Dz.U. 2015 r.  poz. 2316.)

 

§1

  1.  Tworzę Biuro Obsługi Interesantów ( zwane dalej BOI ) dla Sądu Rejonowego

w Brzesku

  1. Organizacyjnie BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego .

 

§2

Obsługa interesantów odbywa się w godzinach urzędowania sądu, z wyłączeniem dyżurów,w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Brzesku, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 3

Do zadań BOI należy :

 

1) udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

2)   wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

3)   wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

4)   kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

5)   udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

6)   udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

7)   udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

8)   informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów

 i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal  rozpraw;

9)   udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji

w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

10)  udostępniania stronom akt spraw rozpoznawanych w sądzie.

§ 4

BOI nie udziela porad prawnych i informacji , które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

 

§ 5

Warunkiem udzielenia informacji, o których mowa w § 3 pkt. 1 jest sprawdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o ich udzielenie w kontekście przynależności do grupy uprawnionych podmiotów  zaś w przypadku informacji telefonicznych bądź  przy wykorzystaniu poczty elektronicznej – poprzez podanie ponadto danych sprawy, której dotyczy zapytanie.

§ 6

Celem udzielenia informacji, o których mowa w § 3 pkt. 1 pracownicy BOI upoważnieni są do dostępu do informacji zawartych w elektronicznych urządzeniach ewidencyjnych sądu ( do odczytu).

 

§ 7

Udostępnianie akt , o których mowa w  § 3 pkt. 10 następuje po sprawdzeniu tożsamości osoby ubiegającej się o wgląd do akt i uprzednim ustaleniu terminu

z Kierownikiem Sekretariatu Wydziału , w którym znajdują się aktualnie akta sprawy. W przypadku braku możliwości udostepnienia akt w pomieszczeniu BOI, czynności te będą realizowane w Sekretariatach Wydziałów, na dotychczasowych zasadach.

§ 8

BOI prowadzi rejestr czynności związanych z udostępnianiem akt spraw sądowych, w których odnotowuje się osoby zapoznające się z aktami oraz czas ich udostępnienia.

§ 9

Fakt przekazania akt do BOI odnotowuje się w sekretariatach wydziałów orzeczniczych ( w elektronicznych repertoriach , w zakładce „czynności” ).

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 maja 2016 r.

 

PREZES
Sądu Rejonowego w Brzesku
SSR Wanda Zaleśna-Dziedzic

 

 


 

ZARZĄDZENIE  Nr 8/13

Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie uruchomienia Czytelni Akt w budynku Sądu Rejonowego

w Brzesku

 

 W związku  z uruchomieniem w Sądzie Rejonowym w Brzesku Czytelni Akt ( parter pokój nr 101  ) zarządzam, co następuje :

 

§ 1

od dni 1 maja 2013 r. udostępnianie akt sądowych stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom ,  będzie odbywało  się w Czytelni Akt  w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00

 

§ 2

Akta będą udostępniane po ich wcześniejszym zamówieniu przez stronę lub jej pełnomocnika , poprzez złożenie pisemnego zamówienia w sekretariacie  odpowiedniego wydziału

 

§ 3

Przeglądanie akt będzie się odbywało w obecności pracownika sądu  Pana Edwarda Sobczyka, a podczas jego usprawiedliwionej  nieobecności , wyznaczonego do zastępstwa innego pracownika  tut. Sądu

 

§ 4

Pracowników  nadzorujących  przeglądanie akt  zobowiązuje  do prowadzenia  ilościowej ewidencji osób korzystających z zapoznania się z aktami.

 

 

PREZES

 

Sądu Rejonowego w Brzesku

 mgr Agnieszka Zięba

Nazwa dokumentu: Zarządzenia
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-04-29 13:15:00
Data udostępnienia informacji: 2013-04-29 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 13:59:42

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner